Eventprovider » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaardenHieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van EVENT PROVIDER te Eindhoven.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden. Opdrachtnemer: EVENT PROVIDER. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtnemer waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3: Opdrachten
3.1 De opdracht komt tot stand, nadat EVENT PROVIDER deze heeft bevestigd.
3.2 Bovengenoemde opdrachtbevestiging dient volledig en correct weergegeven te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Event Provider behoudt zich het recht voor offerteaanvragen, bedrijfsprofielen en of advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.
3.4 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud
4.1 Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van de gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
4.2 Alle gegevens van de gebruiker zullen niet worden vrijgegeven, tenzij EVENT PROVIDER hiertoe wettelijk verplicht wordt.
Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 EVENT PROVIDER behoudt zich het recht om de plaatsing van de bedrijfsprofielen te bepalen, tenzij anders, schriftelijk, is overeengekomen.
5.2 EVENT PROVIDER aanvaardt geen aansprakelijkheid over de inhoud van de bedrijfsprofielen en/of advertenties. Gebruiker vrijwaart EVENT PROVIDER tegen iedere vorm van aanspraak van derden betreffende de inhoud van de bedrijfsprofielen/advertenties.
5.3 Gebruiker draagt het risico van onjuistheden in de door hem opgegeven tekst en overige gegevens.
5.4 EVENT PROVIDER brengt afnemers en aanbieders louter met elkaar in contact en is niet aansprakelijk voor overeenkomsten tussen deze partijen, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen. EVENT PROVIDER aanvaardt om bovengenoemde geen enkele aansprakelijkheid over enige vorm van overeenkomsten tussen de gebruikers.
Artikel 6: Overmacht
6.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
6.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichting uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen, milieu- en natuurrampen en brand worden daaronder begrepen.
Artikel 7: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen gebruiker en EVENT PROVIDER is Nederlands Recht van toepassing.

Aanvullende artikelen van toepassing op een registratie als aanbieder van diensten/producten

Artikel 8: Honorarium
8.1 Betaling (indien sprake van een betaalde dienst) dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2 EVENT PROVIDER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de bedrijfsprofielen.
Artikel 9: Abonnementen
9.1  Abonnementen worden jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging van het abonnement is alleen mogelijk mits deze 1 maand voor afloop van het abonnement schriftelijk is ingediend bij EVENT PROVIDER.
9.2 Abonnementen hebben een looptijd van 1 jaar, ingaande vanaf de datum van de start van de abonnementsperiode.
9.3 De abonnementsprijzen kunnen jaarlijks worden verhoogd. Indien sprake van een aanbieding/korting op de abonnementsprijs is deze louter geldig voor het eerste abonnementsjaar. De gebruiker wordt hierover per e-mail ingelicht door EVENT PROVIDER.
9.5 Abonnees dragen zelf verantwoordelijkheid voor het ontvangen van emailberichten van EVENT PROVIDER.

Event Provider

Strijp S Eindhoven
Postbus 2145  5600CC  Eindhoven

KvK17128710

Bank ABNAMRO 54.52.48.434
BTW 1427.82.725.B.01
IBAN NL21ABNA0545248434
BIC ABNANL2A